حركت به طرف آموزش الكترونيكي

اطلاع رساني دانشجويي رشته كامپيوتر

نحوه نگارش پايان نامه

نحوه نگارش پايان نامه

 

يكي از اهداف نگارش هر پايان نامه، در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي است.
پايان نامه نوشته اي است شامل چكيده پايان نامه به فارسي، فهرست تفصيلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و نمودارها، مقدمه و تاريخچه مختصر، مروري بر كارهاي انجام شده و آخرين اطلاعات تئوري، عملكرد تحقيقي و عملي نتايج، بحث و پيشنهادات، فهرست منابع و ماخذ و چكيده پايان نامه به انگليسي كه توسط دانشجو و با هدايت و نظارت استاد راهنما و همكاري استادمشاور (در صورت داشتن) تنظيم و تدوين مي شود.

رعايت اين تذكرات از جانب دانشجويان براي رعايت هماهنگي بين پايان نامه ها الزامي است. موضوعات هر پايان نامه را با توجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي توان دسته بندي نمود:

- فرم زركوب روي جلد فارسي(در صورتيكه ارائه پايان نامه بصورت مجلد باشد)
- فرم داخل جلد به فارسي
- بسم الله الرحمن الرحيم
- تقديم (اختياري مي باشد)
- چكيده پايان نامه به فارسي
- تقدير و تشكر ( اختياري مي باشد)
- فهرست مطالب
- فهرست اشكال
- فهرست جداول
- متن پايان نامه
- نتايج و تحقيقات آتي
- پيوستها(ضميمه 1، ضميمه 2، ....)
- مرجعها و ماخذها
- چكيده پايان نامه به انگليسي
- فرم داخل جلد به انگليسي

ترتيب درج مطالب پايان نامه
الف- برگهاي ابتداي پايان نامه
برگ اول (فرم داخل جلد به فارسي) : اين قسمت بايد دقيقاً طبق فرمت داده شده اعمال گردد.
برگ دوم : بسم الله الرحمن الرحيم
برگ سوم (تقديم) : در صورت تمايل دانشجو مي تواند پايان نامه خود را به شخصيتي و يا ... تقديم نمايد، كه در اين صفحه درج مي گردد.
برگ چهارم (چكيده) : هر پايان نامه بايستي با چكيده آغاز گردد كه شامل بحث پيرامون موضوع پايان نامه، شيوه هاي تحقيق و نتيجه كلي است . دانشجو موظف است اين چكيده را به زبان فارسي تهيه و در اين برگ از پايان نامه درج نمايد.
برگ پنجم (تقدير) : دانشجو مي تواند در صورت تمايل در اين صفحه از كساني او را در تهيه پايان نامه ياري نموده اند تقدير نمايد.
برگ ششم (فهرست مطالب) : دانشجو بايستي فهرست مطالب كه همراه با شماره صفحه مربوطه در اين قسمت درج نمايد.
دانشجو بايد پس از درج فهرست مطالب پايان نامه، فهرست اشكال را به صورت جدا از فهرست مطالب درج نمايد.
دانشجو بايد پس از درج فهرست اشكال پايان نامه، فهرست جداول را به صورت جدا از فهرست اشكال درج نمايد.
ب ) پس قرار گرفتن مطالب فوق به ترتيب ، متن پايان آغاز مي گردد.
مقدمه : اين قسمت شامل هدفهاي مورد نظر در پايان نامه، روشها و نحوه انجام تحقيق و نتايج حاصل از آن باشد. اغلب منابع مروري (Literature Review) نيز در اين قسمت انجام مي پذيرد. همچنين ذكر اهميت موضوع تحقيق در رابطه با توسعه كشور توصيه مي شود.
توضيح ساختار پايان نامه با ذكر مختصر از مطالبي كه در فصلهاي مختلف آورده شده است ضروري است.
فصلها : متن هر پايان نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بود. هر فصل را مي توان با يك مقدمه كوتاه آغاز و بايك نتيجه گيري مختصر به اتمام رساند. هر فصل بايد به شكلي كه در بخش بعدي در باره آن توضيح داده خواهد شد شماره گذاري گردد.
بنا به نظر دانشجو و تاييد استاد راهنما مطالب مختلف پايان نامه در چند فصل مختلف دسته بندي مي گردد. در فصل آخر بايستي به نتايج بدست آمده، بحث و پيشنهادات لازم پرداخت.
فصل آخر : فصل آخر بايد با توجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد. مقايسه نتيجه هاي بدست آمده با هدفهاي از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابي هاي نوين در اين فصل ذكر مي شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. در ضمن ارائه دهنده پايان نامه در اين فصل به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي، به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي پردازد.
ج ) پيوستها
پس از اتمام مطالب پايان نامه پيوستها قرار مي گيرند. قسمت اصلي متن پايان نامه نبايد داراي داده هاي (data) غير ضروري، برنامه نرم افزاري و يا چگونگي بدست آوردن معادلات رياضي باشد، چنين مطالبي بايد در پيوست آورده شود.
د) مراجع و ماخذ ها
پس از اتمام بخش پيوستها، بايد مراجع درج گردد. به طور كلي چنانچه براي مطلبي از منبعي استفاده شود، ذكر آن مرجع در ليست مراجع پايان نامه الزامي مي باشد. در اين گونه موارد مطلب بين دو گيومه نوشته مي شود و بلافاصله بعد از آن علامت [ ] درج مي گردد كه در داخل آن شماره منبع مذكور به ترتيب عددي از اول پايان نامه قرار مي گيرد. مثلاً پانزدهمين منابع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه در داخل گيومه اينگونه آورده مي شود: [15]
گاهي اوقات در نقل خلاصه، يك مقاله كه توسط يك شخص نگارش يافته است در يك جمله ذكر مي شود كه در اينگونه موارد به شرح زير اقدام مي كنيم :
علي رياضي [ ] ، آرايش كنترل آداپتو را تنها راه حل كنترل سيستم هاي ربات مي داند.
ه- برگهاي انتهاي پايان نامه
برگ ماقبل آخر (چكيده انگليسي پايان نامه) : چكيده پايان به انگليسي ترجمه همان چكيده فارسي مي باشد كه در ابتداي پايان قرار گرفته است.
برگ آخر (فرم انگليسي ): اينبرگ بايستي دقيقاً مانند فرمت داده شده اعمال گردد.
شماره گذاري و ارائه منابع
شماره گذاري متن :
صفحه هاي فرم داخل جلد و بسم الله الرحمن الرحيم، شماره گذاري نمي شوند. صفحات بعدي به ترتيب حروف ابجد شماره گذاري مي گردند. شماره گذاري با عدد از مقدمه و تا انتهاي پايان نامه (پيوستها) ادامه خواهد داشت. در شماره گذاري اعداد بايد در وسط و پايين صفحه قرار گيرند.
شماره گذاري روابط رياضي :
هر رابطه و يا معادله رياضي به وسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده و مشخص مي گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست نشانگر شماره ترتيب روابط در هر فصل مي باشد. مثلاً رابطه چهارم در فصل پنجم را به صورت زير بايد نشان داد :
(4-5)
شماره گذاري جداول و نمودارها:
در هر فصل هر جدول (شكل) با درج شماره فصل شكل (جدول) درآن فصل شماره
گذاري مي شود. سپس موضوع شكل (جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد. به طور مثال جدول 3- 2 (فصل دوم شماره 3) به صورت زير شماره گذاري مي گردد
جدول (شكل) 3-2- پاسخ سيستم با كنترل آداپتيو
ارائه منابع:
1- نويسنده
2- عنوان مقاله
3- منابع: كنفرانس، ژورنال علمي و ....
4- صفحات
5- سال انتشار
- S. Nicosia and P. Tokei "Model Reference Adaptive Control Algorithms for Industerial Robots" Automatica vol. 20, No. 5, pp. 635-644(1984).
در مورد كتاب:
1- نويسنده
2- عنوان كتاب
3- ناشر
4- سال انتشار
J.J Craig, (Introduction to Robatics : Mechanics and Control,) Addison Wesley. 1986.
چگونگي تايپ پايان نامه:
در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير لازم مي باشد:
1- تمامي پايان نامه بايد با يك فونت تايپ شود.
2- تمامي متن پايان نامه، معادلات رياضي، علائم بكار برده شده بايد به وسيله كامپيوتر تايپ شوند. متن يا فرمول دست نويس پذيرفته نمي شود.
3- تمامي جداول و نمودارهاي بايد كامپيوتري باشد.
4- حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان نامه 3 سانتي متر و حاشيه هاي بالا و پايين نيز بايد 5/2 سانتي متر باشد. اين دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمت هاي پايان نامه نيز مي باشد.
5- توصيه مي شود پس از تايپ پايان نامه تكثير در هر دو روي كاغذ انجام شود
توصيه ها:
1- جملات متن حتي الامكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد.
2- در قسمت مرور بر منابع مطالعاتي، در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده، ماخذ يا شماره منبع مشخص گردد. اين شماره در داخل قلاب نوشته شود . [ ]
3- كليه واحد ها در سيستم SI داده شود. كاربرد سيستم متري و يا اينچي در كنار واحدهاي SI مانعي ندارد.
4- حتي الامكان از علامتهاي استاندارد استفاده شود. در غير اينصورت در اولين صفحه بعد از چكيده علامتهاي به كار رفته تعريف شوند.
5- در صورتيكه تصويري به صورت كپي در پايان نامه ارائه شده است بايد كاملاً واضح و از كيفيت خوبي برخوردار باشد.
6- به طور كلي اهميت پايان نامه صرفاً به نوآوري نگارنده بستگي دارد. لذا از مطالب تكراري، كلاسيك و متعلق به ديگران فقط به صورت اختصار كمك گرفته شود.
7- نوشتن برنامه هاي كامپيوتري به طور مفصل در پايان نامه ضرورت ندارد و تنها ذكر قسمتهاي مهم و احتمالاً تغييراتي كه در برنامه اصلي كامپيوتر به علت موضوع مورد بحث پايان نامه پيش آمده كافي است. اين مهم حداكثر از (2 يا 3) صفحه نبايد بيشتر باشد.
8- كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان نامه بايد از قطع A4 انتخاب شود.
9- تايپ متن پايان نامه بوسيله كامپيوتر باشد.
دانشجويان بايستي دو CD حاوي پايان نامه با فرمتي كه در باره آن توضيحات لازم داده شده است(در ادامه نمونه اي از آن آورده شده است)، با فرمت PDF به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه دهند تا پس از تائيد استاد راهنما به تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال گردد.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سيد اشكان نجفي  |